Kartlegging med drone

Droner eller ubemannede fly systemer (Unmanned Arial System - UAS) er en nyttig teknologisk nyvinning bl.a. for områder der du ønsker oppmåling/kartlegging f. eks. før anbud, få dokumentert fremdrift på anlegget, der stat og kommune ønsker innmålt/ dokumentert kart og bebyggelse etc.

Våre droneaktiviteter er lokalisert og ledet av avdelingskontoret i Oslo. Vi innehar RO3 operatørtillatelse fra Luftfartstilsynet og har siden sommeren 2016 utført kommersielle dronekartleggingsprosjekter med fullverdig GNSS/INS-basert laserskanner. Vi legger stor vekt på å kombinere ny teknologi med tradisjonelle og etablerte arbeidsmetoder og prosesser. Våre fagområder er i sterk utvikling og valg av teknologi og optimal prosjektgjennomføring skjer i nært samarbeid med våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Eksempler på leveranser:

  • Terrengmodell levert som punktsky *.(las, *.XYZ, etc.)
  • Vektorkart med høydekurver (SOSI, dxf, etc.)
  • Ortofoto (*.jpeg, *.tiff, *.png, etc.)
  • 3D- modell med ortofoto drapert på punktsky (*.dxf, *.3DS,
  • VRML, KMZ for presentasjon i Google Earth etc.)
  • Volumberegning

Referanser:

  • Testprosjekt for AF Anlegg – riksvei 3.
  • Kartlegging av Titania i Sokndal

 

Vil du vite mer?

Kontakt oss:

Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor,
eller ta kontakt på:

Post.survey@geomatikk.no
+47 810 33 400