Kartlegger flomutsatte områder med droner

For Glitre Energi Produksjon er dronekartlegging et nyttig og effektivt redskap for å forebygge skade på boliger og infrastruktur.

Et brudd i en dam kan gjøre svært stor skade. Norske kraftselskap må derfor beregne skadeomfang ved dambrudd. Mens man tidligere måtte bruke høydekurver med begrenset nøyaktighet og andre tilgjengelige kartdata, kan kraftselskapene i dag bruke droner til å samle mer nøyaktig informasjon om terrenget og vassdraget. Den nye teknologien bidrar til at kraftselskapene får bedre underlag til å planlegge beredskap.

– Landmålingselskapet Geomatikk Survey fløy sin drone med kartleggingslaser over dammen i utløpet av Tyrifjorden. Vi fikk optimale data om terrenget, også i tett skog, og kunne lage nøyaktige beregninger, sier vassdragsteknisk ansvarlig Helge Martinsen i Glitre Energi Produksjon AS.

 

Dronepilot Erik Sundheim styrer dronens takeoff ved Vikersund bro

 

Dronepilot med alt nødvendig utstyr kan være raskt på stedet ved behov

 

Nøyaktig terrengmodell
Geomatikk Surveys drone har avanserte GPS og navigasjonssystemer og dekker prosjektområdet ved å følge nøye planlagte flyplaner. Laserskanneren i dronen sender korte pulser av nærinfrarødt lys som reflekteres og registreres som XYZ-koordinater. Systemet måler 550 000 punkter per sekund, typisk 150 punkter per kvadratmeter fra en flyhøyde på 120 meter over bakken.

– Med laserteknologien lager Geomatikk Survey raskt detaljerte tredimensjonale modeller av komplekse miljøer. Laserskanneren har også et integrert digitalkamera som tar bilder av hele prosjektområdet. Vi kan dermed lage en presis kopi av virkeligheten. En av de store fordelene med laserskanning fra luften er at vi får presise bakkedata også under vegetasjonen, sier dronepilot og ingeniør Erik Sundheim i Geomatikk Survey.

Da Geomatikk Surveys drone fløy over Tyrifjorden, ble det samlet inn 156 millioner punkter.

– Den høye presisjonen gjorde at man kunne vise hvordan vannet vil fordele seg ved en flom og gjøre viktig beredskapsplanlegging basert på dette. Tilsvarende terrengmodellering er også nyttig for mange andre oppgaver, for eksempel vegplanlegging, rassikring og innenfor masseberegning.

 

Utsnitt av punktskyen over prosjektområdet ved Vikersund

 

Samler og tilrettelegger dataene – fort
Geomatikk Survey leverer dataene rett inn i programvaren kunden ønsker.

– Slike 3D-modeller benyttes på ulike plattformer, men filformatene er standardiserte og vi har gode rutiner for utveksling mellom de ulike løsningene, sier Sundheim.

Med kartleggingen fikk Glitre Energi og deres konsulenter et så bra beregningsgrunnlag for demningen i utløpet av Tyrifjorden at de kunne konstatere og dokumentere at de oppfyller alle forskrifter. Og lokalsamfunnet kan føle seg trygge på å ikke bli utsatt for skade. En av de store fordelene med kartleggingen er at det tar kort tid.

 

Terrengmodell over området, de kunstige fargene viser høydeforskjellene.

 

– Da vi skulle starte prosjektet var vannstanden i dammen på sitt laveste på 20 år, men så begynte smeltevannet fra fjellet å komme, sier Martinsen. – Geomatikk Survey stilte på kort varsel og utførte kartleggingen dagen etter bestilling. Hadde vi ventet en dag, hadde det vært for sent. Det er fint at vi slipper å gå omveien om lange bestillingsprosesser. Vi fikk dataene vi trengte rett fra oppmålingsingeniøren. Det er nyttig for oss og gir gode samfunnsøkonomiske besparelser, sier Martinsen.

Det har vært en teknologisk revolusjon på dette fagområdet de siste 20 årene, sier Sundheim.

– Rundt tusenårsskiftet leverte vi et halvt punkt per kvadratmeter, med 10 til 15 centimeters presisjon. Nå leverer vi 150-200 punkt per kvadratmeter og med en høydenøyaktighet på to centimeter. Og utviklingen fortsetter: med forbedrede batterier og et godt regelverk for droneoperasjoner dekker vi stadig større prosjektområder!

 

Vassdragteknisk ansvarlig Helge Martinsen i Glitre Energi.

Sivilingeniør og dronepilot Erik Sundheim i Geomatikk Survey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geomatikk Survey er et av Norges ledende miljøer innen geomatikk, landmåling og modellering. Selskapet leverer oppmålingstjenester til netteiere, entreprenører, rådgivende ingeniører og det offentlige. Med ny teknologi som dronekartlegging, terrestrisk laserskanning, 3D og BIM tilbyr Geomatikk Survey løsninger som forenkler og effektiviserer. Selskapet har RO3-operetørtillatelse fra Luftfartstilsynet for bruk av droner. Geomatikk Survey er opptatt av å formidle kunnskap om hvordan samfunnet kan bruke landmålingsdata og modelleringstjenester for å sikre optimal fremdrift og samhandling innenfor bygg- og anlegg og beredskap.