Terrestrisk laserskanning – Coop lager på Langhus

For «Coop Landhandel» har vår avdeling i Sarpsborg ved hjelp av terrestrisk laserskanning, målt og analysert planhet på gulv i lagerhallen på Langhus. Det ble også beregnet aktuelle frihøyder mellom gulv og dragere, samt plassering av reolfronter og betongsokler i bygningen. 

Målingene er helt nødvendige når Coop nå skal inn med avanserte robotreoler i denne hallen. Transport videre fra disse robotreolene til andre lagerhaller er en viktig del av den nye infrastrukturen! Våre oppmålingsingeniører har også hatt jobben med utstikking av den nye lagerhallen som bygges i tilknytning til prosjektet.

Hovedoppgaven med den terrestriske laserskanningen og modelleringen var å kartlegge planheten på de eksisterende gulvene og å beregne frihøyden opp til ståldragerne oppunder taket. Dette er helt sentrale mål for bestillingen og prosjekteringen av de nye robotreolene. I tillegg skulle gulvflatene i tilstøtende nabohaller dokumenteres og reolfronter og sokler/fundament vektoriseres fra laserdataene.

Vi valgte å bruke Trimble SX-10 på dette prosjektet. Dette sikret at laserdatene ble direkte georeferert i NTM10 fra fastmerkenettet i bygget.

Det kan være utfordrende å jobbe med svært nøyaktige innmålinger i et bygg med stor trucktrafikk og med varer som skal plukkes og transporteres fortløpende gjennom arbeidsdagen. «Frykten» for truckførere var stor, men våre oppmålingsskilt gjorde nytten som sikringsgjerde!

Illustrasjon som viser prosessert punktsky i Trimble Business Center (TBC).

Produksjonsløypen som ble brukt til databehandling var:

  • Rydding og tynning i laserdataene i Trimble Business Center (TBC).
  • Planhetskontroll med Real Works som resulterte i detaljerte plott med anvisning av mm-avvik på gulvet fra gitt referanseplan (146.180 m).
  • Kontroll av minste avstand mellom gulv og tak ble basert på import av punktene i punktskyen som representerte «underkant bjelke» og avstanden fra gulv ble beregnet i Gemini Entreprenør.
  • Vektorisering av reoler og fundamenter utført i TBC.

Leveransen bestod bla. av: 

  • Dwg-filer med iso-linjer («høydekurver») basert på planhetskontrollen (i spennet +4 mm til -16 mm).
  • Pdf- og jpg-filer med høydeforskjeller illustrert som fargeskala («colorbar»-plott).
  • Txt-filer med faktiske koordinater på gulvet og målte avvik fra planet 146.180.
  • Pdf plott med anviste minsteavstander.
  • Vektorer fra punktskyen på dwg format.

Dokumentert planhetskontroll fra Trimble Real Works.


Genererte isolinjer («høydekurver») fra planhetskontroll i Trimble Real Works.