Fra virkelighet til 3D-miljø

BIM-modeller over og under terreng. Vi produserer punktskyer og 3D-modeller ved bruk av laserskannere og ved bruk av digitale bilder og video. Datafangsten utføres både på bakken og fra luften ved bruk av droneteknologi.

 

Begrepet «digitale tvillinger» brukes i stadig flere fagmiljøer og beskriver digitale modeller av virkeligheten med ønsket detaljeringsgrad. Modellene benyttes til mange ulike formål; planlegging, prosjektering, visualisering, dokumentasjon og beslutningsstøtte er noen eksempler.

 

GNSS/GPS og effektive landmålingsteknikker sikrer at 3D-modellene har riktig plassering i XYZ. Alle elementer og objekter i modellene er altså nøyaktig georeferert i ønsket koordinatsystem. Nøyaktigheten ligger typisk innenfor 2-3 cm og enda bedre nøyaktighet kan leveres dersom prosjektet/oppgaven krever det.

Digitale kamera sikrer at modellene har korrekte farger og er intuitive og enkle å jobbe med. Å ha «hele prosjektområdet» med seg inn på kontoret endrer, effektiviserer og forbedrer store deler av arbeidsprosessen, inkludert riktigere beslutningsgrunnlag, bedre dokumentasjon og færre feil.

Viktige utviklingstrekk de seneste årene har vært:

 • Raskere og mer nøyaktig datafangst med nye instrumenter.
 • Enklere utveksling av data mellom ulike programvarer og brukere.
 • Økte krav til visualisering blant arkitekter og utbyggere.
 • Kompetansebygging på tvers av fagområder.
 • Digitaliseringsfokus.
 • Modellgrunnlag, Håndbok v770
 • Standardisering: Forventning om BIM modenhetsnivå 3 eller høyere.

 

Modellering fra terrestrisk laserskanning

Terrestrisk laserskanning gir detaljerte 3D-modeller av terreng, bygg og andre objekter. Teknologien fungerer like godt innendørs og utendørs og optimal fremgangsmåte og detaljeringsgrad tilpasses kundens behov.

 

Høydedata fra andre tilgjengelige databaser (inkl. hoydedata.no ) benyttes ofte som et utgangspunkt. Nødvendige tilleggsmålinger utføres i felt, både for nødvendig høydejustering og økt detaljeringsgrad (fortauskanter, støttemurer, trapper o.l.). I tillegg sikrer feltmålingene at datasettet blir fullstendig oppdatert. Alle signifikante endringer og knekkpunkter i terrenget måles inn og blir inkludert i ny generert TIN-modell eller terrengoverflate på ønsket format.

 

Visualiserte høydeforskjeller mellom gammel og nymålt terrengmodell, samt enkel representasjon med høydekurver av oppdatert og kvalitetssikret modell.

 

Vektorisering fra punktskyen utføres i ulike programvarer og leveres på ønsket vektorformat.

 

 

Standard prosjektoppsett kan leveres til:

 • AutoCAD
 • Archicad
 • Revit
 • GEMINI Entreprenør
 • Novapoint

 

Eksempel fra laserskanning og modellering av det gamle BT-bygget i Bergen for Artec.

Trær og vegetasjon

De detaljerte punktskyene gir fersk, fullstendig og nøyaktig stedfesting av store trær og annen vegetasjon. Det er vanlig at man ønsker senterkoordinat på alle trær med større stammeomkrets enn 90 cm. Enkelte kommuner stiller krav om denne dokumentasjonen. Innmåling og visualisering av høyde og kronediameter kan også utføres raskt og kostnadseffektivt.

 

 

Vi legger stor vekt på å levere modeller som oppleves som enkle å bruke. Leveransen tilpasses kundenes programvare. Nøyaktigheten og nytteverdien blir godt ivaretatt dersom kunden foretrekker å jobbe videre med avledede vektorbaserte datasett.

 

Kotekart med ønsket ekvidistanse, registrerte trær og annen innmålt situasjon på vektorformat.

 

 

 

Referanseprosjekter

 

 

 • AF Gruppen Østfold, Kolbotn
  Skanning av eksisterende bygningsmasse på Kolbotn.
  Utført April 2020

 

 • Consto Anlegg Øst
  Terrestrisk skanning og dronekartlegging av terreng rundt kraftstasjon i Sylling.
  Mars 2020

 

 • Doktorgaarden, Gran/Jaren
  Terrestrisk skanning og dronekartlegging av terreng, vegetasjon, bebyggelse og infrastruktur under bakken for boligutviklingsprosjektet «Doktorgaarden».
  Mars 2020

 

 • Rambøll, Nome
  Terrestrisk skanning og dronekartlegging av terreng og eksisterende situasjon rundt kulvert før installasjon av ny kulvert under jernbanen.
  Mars 2020

 

 • Rambøll, Heggedal
  Terrestrisk skanning av terreng rundt transformatorstasjon.
  Desember 2019

 

 • Artec, Bergen
  Laserskanning og modellering av det gamle BT-bygget før rehabilitering.
  2019

 

 • A Bygg Entreprenør, Langhus
  Skanning av Coop sitt varelager –Flatekontroll av gulvflate.
  Utført 2019

 

 • AF Gruppen Østfold, Vestby
  Skanning av veggsituasjon i Asko sitt nye sentrallager - Flatekontroll av vegg for å avdekke hvor buet veggen har blitt pga. trykk.
  Utført 2018

 

 • Metacon Entreprenør, Sarpsborg
  Skanning av Fosby sine lokaler. Prosjektering av større påbygg basert på skannet bæresystem.
  Utført 2019-2020

 

 • Rambøll Østfold, Fredrikstad
  Skanning av røranlegg/rørgater på FREVAR for prosjekteringsarbeid.
  Utført 2018

 

 • Zenith Survey/Multiconsult
  Smisto Kraftverk, Laserskanning ifm. tegningsløs prosjektering og bygging.
  Februar 2017

 

 • Isachsen
  Tullinløkka, Skanning før fullstendig rehabilitering av trikketrase (inkl. Infrastruktur under bakken).
  Dokumentasjon av ”as-is” før prosjektoppstart (for senere dokumentasjon).
  Mai 2017

 

 • Otium Eiendomsutvikling, Oslo
  Prosjekt Sjokoladefabrikken v/arkitektfirma NSW
  2017

 

 • To Pluss To Arkitekter
  Prosjekt: Scanning av Nordea hovedkontors fasade i Oslo.
  2014

 

 • AF Bygg
  Prosjekt: Sentralsykehuset i Østfold
  Scanning, As Built dokumentasjon av støpte vegger
  2014

 

Vil du vite mer?

Kontakt oss:

Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor,
eller ta kontakt på:

Post.survey@geomatikk.no
+47 810 33 400