Kartlegging med drone

Droner eller ubemannede fly systemer (Unmanned Arial System – UAS / Remontely Piloted Aircraft System - RPAS) er en nyttig teknologisk nyvinning bl.a. for områder der du ønsker nøyaktig oppmåling og kartlegging. Best mulige prosjekteringsdata, 3D-visualiseringer, masseberegning og dokumentasjon av fremdrift på ulike anlegg er typiske anvendelser.

Våre droneaktiviteter er lokalisert og ledet av avdelingskontoret i Oslo. Vi innehar RO3 operatørtillatelse fra Luftfartstilsynet og har siden sommeren 2016 utført kommersiell dronekartlegging med fullverdig GNSS/INS-basert laserskanner. Vi legger stor vekt på å kombinere ny teknologi med tradisjonelle og etablerte arbeidsmetoder og prosesser. Våre fagområder er i sterk utvikling og valg av teknologi og optimal prosjektgjennomføring skjer i nært samarbeid med våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Noe av det viktigste med dronelaseren er at den også gir svært god terrengmodell i tett skog. Vegprosjektering, flomberegninger, husplassering og annen planlegging kan derfor skje uavhengig av eventuell senere hogst i prosjektområdet.

Standardleveransen er en tett punktsky med 120-150 punkt/m2. I tillegg leveres digitale bilder og ortofoto med 3 cm bildeoppløsning (GSD). Dataene tynnes og leveres på alle standard fil-formater etter kundens ønsker.

Eksempler på leveranser:

 • Terrengmodell levert som punktsky *.(las, *.XYZ, etc.)
 • Vektorkart med høydekurver (SOSI, dxf, etc.)
 • Ortofoto (*.jpeg, *.tiff, *.png, etc.)
 • 3D- modell med ortofoto drapert på punktsky (*.dxf, *.3DS,
 • VRML, KMZ for presentasjon i Google Earth etc.)
 • Volumberegning
 • Avledede vektordata på alle standard landmålingsformater.

 

  

Det er spesielt viktig å merke seg hvor god terrengmodellen blir i tett skog:

Noen utvalgte referanseprosjekter fra 2016, 2017 og 2018:

 • Hurdal, arkeologiske bosettinger i tett skog, NIKU
 • Nedre Eiker LiDAR, 1 km2 nøyaktig laserpunktsky og ortofoto, Nedre Eiker Kommune.
 • E18 Skjeggestadbrua, dokumentasjon etter kvikkleireskred, Statens Vegvesen
 • Prosjekteringsdata, Sykkelstamveg E39, Statens Vegvesen
 • Vikingskipsmuseet, Bygdøy/Oslo, Statsbygg
 • Stavanger-overvann, flomkartlegging, Stavanger Kommune
 • Ring3, Ullevål stadion, Vegprosjektering, Verkis
 • Sirdal-Rusdal, terrengmodellering/3d prosjektering, MultiConsult
 • Skien-Geiteryggen, vegprosjektering, Statens Vegvesen.
 • Ring3, Smestad, Vegprosjektering, Verkis
 • Sola Skole - RV509, Vegprosjektering, Statens vegvesen
 • Leira, kvikkleireovervåking, prosjektering, beredskapsplaner, NVE
 • Rissa, kvikkleireovervåking, prosjektering, beredskapsplaner, NVE
 • Langhus, terrengmodellering, Veidekke
 • Snåsa, kvikkleireovervåking, prosjektering, beredskapsplaner, NVE
 • Vikersund, demning Tyrifjorden, klassifisering av tiltaksklasse, Glitre Energi / Norconsult.
 • Kviteseid, terrengmodellering, vegprosjektering, Statens Vegvesen
 • Ryen Trikkestall, 3D modellering inkl. terrestrisk skanning, Sporveien
 • Rødde, kvikkleireovervåking, prosjektering, beredskapsplaner, NVE
 • Jokkmokk, Sverige. Laserskanning av demning, Sweco
 • Skogkartlegging Ås, laserkartlegging for enkelttredeteksjon, NIBIO
 • Maudal, terrengmodellering for vegprosjektering, LYSE Energi
 • Terrengmodellering Holmestrand, terrengmodell for anleggsarbeider, Cover AS
 • Nesoddtangen, Terrengmodell og 3D modell for eiendomsutvikling. Filago AS
 • Hafslund Dondern, Sarpsborg, Terrengmodell og 3D-prosjekteringsdata iht. Vegdirektoratets håndbok V770, Statens Vegvesen
 • Flomkartlegging, snøskred i Driva, Oppdal, NVE

 

Vil du vite mer?

Kontakt oss:

Kontakt ditt nærmeste avdelingskontor,
eller ta kontakt på:

Post.survey@geomatikk.no
+47 810 33 400